Gasmontage
rasterlinjer1a

Gasmontage AB || Arendalsvägen 27 || 434 39 Kungsbacka || Tel 0300-171 78 || e-post gasmontageab@hotmail.com

Gasol
Gasol är ett svenskt handelsnamn på en petroleumprodukt som främst består av propan(C3H8) eller butan (C4H10). Propan har en kokpunkt på - 42° C, kan därför användas i mycket sträng kyla. Propan levereras i stål-, komposit- och aluminiumflaskor.

Butan har en kokpunkt på 0° C och kan därför endast användas över denna temperatur. Butan levereras i engångsbehållare. På senare år har vissa flaskor en blandning av propan och butan (30-70) för att man skall kunna använda dom ner till ca. –10° C

Gasol är gift -och luktfri vid utvinningen, man tillsätter därför ett luktämne för att upptäcka läckage vid låga koncentrationer.

En gasolflaska skall stå upp vid användning, transport och förvaring. Gasol är en gas som komprimeras och blir till vätska, läcker vätskan ut i slangar och rör, expanderar den varpå dessa kan förstöras.

För att säkerställa rätt förbränning, skall den inre kärnan av gasollågan vara blågrön till färgen, det får ej förekomma gula inslag. Lämna in utrustningen till service vid detta fall.

 

Gasol i Sverige
80% av den totala gasolanvändningen i Sverige sker inom industrin men används även inom restaurangnäringen, privata bostäder för matlagning, uppvärmning av lokaler, gasolkök, belysning, kylskåp etc.

 

Egenskaper
Gasol är energirik och är både miljövänlig, giftfri och fri från föroreningar. Ett kilo gasol innehåller 12,8 kWh vilket motsvarar 11 000 kcal. Gasollågan är teoretiskt 1900° C och smälter lätt metaller och kokar upp vatten snabbt, 1 liter tar 2-3 min. För att förbränna 1 kubikmeter gasol krävs 24 kubikmeter luft. Gasolflaskorna uppfyller mycket höga säkerhetskrav och gasolen kan förvaras i dessa under obegränsad tid.

Man har tillsatt ett luktämne till gasol för att kunna upptäcka en läcka och som kan kännas även vid låga koncentrationer. Gasol är tyngre än luft och samlas på lågt liggande punkter.

 

Hantering av gasolflaskor
Det är viktigt att gasolflaskor hanteras stående, vid såväl transport, hantering samt vid användande, eftersom gasolen alltid förvaras flytande i gasolflaskorna. Ligger flaskan ned kan gasol tränga ut i slang och orsaka skada. Flaskan får ej utsättas för onormal upphettning. Enligt Arbetsskyddstyrelsen skall alla flaskor vara försedda med en etikett som talar om hur den skall hanteras, vem som fyllt den samt innehållet i flaskan.

Flaskorna kontrolleras både före och efter fyllning av fyllningsstationen, och de flaskor som inte godkänns sorteras bort. Alla flaskor måste med fastställda intervall genomgå en mer omfattande besiktning.

 

Förvaring och hantering av gasol
I bostad får brandfarlig gas hanteras endast för eget bruk.I förrådsutrymme i källare eller på vind får ingen brandfarlig gas förvaras. Gasolflaskor får inte heller placeras intill t.ex. en elcentral eller på annan plats där gnistbildning kan förekomma. I enfamiljshus (villor, radhus), får gasol hanteras i flaskor med mindre än 30 liter (P11=27 liter). Obs. maxvolym som får hanteras utan tillstånd är 60 liter gasol.

I avskilt utrymme från bostaden, i lägst brandteknisk klass EI 30, t.ex. garage eller hobbylokal, får man hantera 2 gasolbehållare större än 15 liter, dvs. totalt max 60 liter.

I flerfamiljshus (lägenheter), får gasol hanteras endast i flaskor med mindre än 5 liter (2012=4,8 liter), förutom på balkong där flaskor med volym upp till 30 liter får hanteras (P11=27 liter). I garage till flerfamiljshus får inga flaskor med brandfarlig gas hanteras. Flaskor som är placerade utomhus bör förvaras i låsbart skåp, ventilerat upptill och nedtill, eller med låsbar huv.

För större mängd gasol än ovan angivet, måste tillstånd sökas hos den lokala brandmyndigheten.

 

Så fungerar gasol
I sin naturliga form är gasol en gas. I gasolflaskan har gasolen komprimerats under tryck till vätskeform. I en nyligen påfylld gasolflaska upptar gasolen ca 80% av volymen i flaskan, resterande 20% utgörs av gasol i gasform. När man öppnar flaskventilen, strömmar gas ut från toppen av flaskan till den anslutna utrustningen. Trycket i flaskan sjunker och lika mycket flytande gasol som den mängd som har förbrukats övergår till gasform. Förloppet fortsätter tills gasolvätskan helt har förbrukats.

 

Användning av gasol
Gasolen fungerar och avger den värme man önskar genom att den blandas med luft i brännaren. Brännaren har ett munstycke där gasol och luft blandas, blandningen strömmar ut i toppen och antänds där. Man reglerar effekten steglöst på brännaren. När blandningen gasol/luft är optimal, fullständig förbränning, har lågan en grönblå kärna. Kan inte lågan justeras till detta kan apparaten behöva service. Kontakta då Gasmontage, så hjälper vi dig.

hemlink